สำนักฯ จัดกิจกรรม "โครงการเปิดโลกการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป"
   

 

 

     
         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่าน สำนักว่ิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE : Open House) เพื่อเปิดโอกาสให้
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
รายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกได้รับรู้
ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกิจกรรการนำเสนอ
โครงงานรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
                              - ห้อง GL 312 กลุ่มที่ 1 ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
                              - ห้อง GL 313 กลุ่มที่ 2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม
                              - ห้อง GL 218 กลุ่มที่ 3 ด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญา- ห้อง GL 219 กลุ่มที่ 4 ด้านความรอบรู้
                                 และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์

         ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน