สำนักจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรม
 
 
   
 
     
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ มีคณาจารย
์ที่ร่วมสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้
จากวิทยากร นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ตามกระบวนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ของข้อค้นพบ
จากการวิจัยที่ได้จากกระบวนการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง