สำนักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
 
 
   
 
     
     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Active Learning” ขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง GL219
อาคารพจน์ สารสิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย เสวกงาม จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.สุภาพ ณ นคร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งในหัวข้อนี้ได้รับความสนใจจาก
อาจารย์ผู้สอนซึ่งถือได้ว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ ที่เกาะติดกับพวกเราชาวจีอีเสมอมา บรรยากาศการประชุมฯ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันประสบการณ์ในการสอนของแต่ละท่าน โดยมีท่านวิทยากรเติมเต็ม สำนักฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ได้กรุณาชี้แนะตลอดการประชุมฯ