GE เปิดตัวโครงการ 7ส สร้างองค์กรหน้าอยู่
        
 
 

              สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมรับฟังการนำเสนอ โครงการ 7ส เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด และ
วัตถุประสงค์ ของการนำเครื่องมือ 7ส มาใช้ในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดระบบการทำงานของสำนักฯ และเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานของ หน่วยงาน ตอบสนองการบริการของผู้มารับบริการของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น สำนักฯ จึงนำกิจกรรม 7ส มาใช้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม
              ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้กล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบาย กำหนด
ผู้รับผิดชอบ พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ วิธีวัดและประเมินผล และรูปแบบของการประเมิน การให้คะแนน และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่จะมุ่งมั่น
ร่วมกันในการดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 7ส
เพื่อเป็นแนวทางมาตรฐานให้บุคลากร ในสำนักฯ สามารถดำเนินงานกิจกรรม 7ส เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การ จัดทำแผนการ
ดำเนินงานกิจกรรม 7ส มาตรฐาน 7ส การตรวจประเมิน กิจกรรม 7ส ตลอดจนแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อให้แนวทางในการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนากิจกรรม 7ส ให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าประสงค์ของสำนักฯ ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 นี้