GE เปิดวิชาใหม่ "วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"
                สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เปิดรายวิชา
"วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง" รหัสวิชา 803 901 จำนวน 3 หน่วย (ลงได้ทุกชั้นปี) ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 -25 ธ.ค.60 นี้ รับจำนวน 100 คน เรียนทุกวันศุกร์ (เวลา 13.00-16.00น.) โดยจะมีการลงพื้นที่สัมผัสชุมชน
จำนวน 3 ครั้ง 
                ครั้งที่1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561
                ครั้งที่2 วันที่ 16-18 มีนาคม 2561
                ครั้งที่3 วันที่ 23-25 มีนาคม 2561
                สำหรับรายวิชาใหม่ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้แก่นแท้ของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักการ
พัฒนาตามศาสตร์พระราชา และด้วยรูปแบบการเรียน ที่ออกแบบโดยอาจารย์และวิทยากรพิเศษผู้มีประสบการณ์สูง ผสมผสาน
กระบวนการเรียนที่ทันสมัย ที่จะทำให้นักศึกษาได้ “คิดจริง วางแผนจริง ทำจริง สัมผัสจริง เรียนรู้จริง” และ นำไปใช้ได้จริงในอนาคต
สอบถามข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ 0878764631