GE จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการปี 61
        

          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม I-LIKE1 โรงแรม I-Hotel อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิดพิธี และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการจัดทำแผน ซึ่งในครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน  41 คน  

 
 
 

           กิจกรรมที่ 1 “วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (SWORT Analysis)” โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น
4 กลุ่ม และวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำ
ข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 3

           กิจกรรมที่ 2  “ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 – 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561” เป็นกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วม
การสัมมนา ได้ร่วมกันวิพากษ์และนำเสนอมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ และได้ข้อสรุปร่วมกันในท้ายที่สุด


          กิจกรรมที่ 3 “จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการประจำปี 2561 โดยมีทั้ง
โครงการเดิม และโครงการใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงผลการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ สำนักฯ โดยการพิจารณาโครงการในข้างต้นจะต้องคำนึงถึงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปในกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มหรือลดโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนประจำปี