GE จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบประจำปี 2563


 
 
 
       

     เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพสร้างความผาสุกกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ณ อักษรระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการ
วิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายใน
หัวข้อ "ต่าง Gen ต่างใจ แล้วจะอยู่กันอย่างไรดี" และหัวข้อ "ส่งเสริมจิตสำนึกในการให้บริการ" โดย คุณณัฐพงษ์ เพชรดีทน หัวหน้างานการสอน
และ วิชาการ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยโครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความผูกพันและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถ
พัฒนาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ และในโอกาสนี้
ยังมี กิจกรรมมุฑิตจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ คือ นางจินตนา กนกปราน นักวิชาการศึกษา (เชี่ยวชาญ) อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร. อัจฉรา ธรรมถาวร อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอีกด้วย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในคุณูปการณ์ที่
ทั้งสองท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจทำงานเพื่อสถาบันฯตลอดมากว่า 1 ทศวรรษ

 

            ในส่วนของความคิดเห็นของตัวแทนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายชัยมงคล เล่งตระกูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวถึง
โครงการนี้ว่า "ผมมีความประทับใจกิจกรรมของโครงการ ที่ช่วยให้บุคลากร ได้สานสัมพันธ์กัน
มากขึ้นครับ ซึ่งทำให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร รวมไปถึงการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวเข้าหา
บุคลากรแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
นางสาวนริศรา ทางดี นักวิชาการศึกษา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
เป็นโครงการที่ดีนะคะ ทำให้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน เพราะบางครั้ง
การทำงาน ในแต่ละส่วนอาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันโดยตรง หรือพบปะพูดคุยกันมาก แต่ได้มา
โครงการนี้ก็ ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักบุคลากร สร้างความสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะ และโครงการนี้ยังช่วยสร้าง ความผ่อนคลายหลังจากทำงานหนักมากตลอดทั้งปีงบประมาณ
กิจกรรมที่ได้ร่วมมีความสนุกสนาน ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในการ
ทำงานต่อไปได้ค่ะ

 

                 
                  

 

ภาพ : นางสาวณัฐกาญจน์ สุนทรารักษ์ และนายจักรินทร์ ศิลารัตน์
ข่าว : นายจักรินทร์ ศิลารัตน์