คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
        

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคามนำคณาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี
ภักดี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มีการอภิปรายและตอบข้อ
ซักถามของ คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ข้อค้นพบในการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการ