สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชุมวิชาการ "การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค)"
        
 

              ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีมติ
มอบหมาย ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) "Intelligence for Learning in Digital
Age" เพื่อให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ระดับปริญญาตรีของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้สามารถพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนา ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง มีคุณภาพ

              มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) "Intelligence for
Learing in Digital Age" วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อันนำไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการ ประยุกต์สู่การสอนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
ประเทศ 4.0

               ในการประชุ่มวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) "Intelligence for Learing in Digital Age" ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.
เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และ
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการฯ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ จำนวน 340 คน

               จากนั้นในช่วงเช้ามีกิจกรรมการ บรรยายพิเศษประกอบด้วย

ลำดับที่

หัวข้อ

วิทยากร

ตำแหน่ง

1

Digital Intelligence for GE ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

การจัดการเรียนการสอนและประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

        

              การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยภาคบ่าย เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย  

ลำดับที่

หัวข้อ

วิทยากร

ตำแหน่ง/หน่วยงาน

1

Innovative Innovation Education in Digital Age ดร.สุพจน์ ศรีบุตพงษ์ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2

Digital Tools for Learning

ดร.อนุชา โสมาบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร. เดชรัต สุขกำเนิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงบนแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดร.อริยพร คุโรดะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

 

              ช่วงท้ายของการประชุมวิชาการ เป็นการสรุปประเด็นภาพรวมของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภาพ ณ นคร อาจารย์
ประจำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป) สรุปประเด็นและกล่าวปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้