ถวายพานพุ่มราชสักการะ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

         วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคาร SC.06
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป นำโดย รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ดร.อลงกรณ์ ผาผง
อาจารย์พัชราภรณ์ จันทหาร และนายณัฐพงษ์ เพชรดีทน เป็นตัวแทนร่วมถวายพานพุ่มในครั้งนี้ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
เพื่อยกย่องและเชิดชูในพระปรีชาญาณแห่งความเป็น อริยะของชาวไทย พระราชกรณียกิจตลอดจนระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระองค์
ทรงสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์ไทยเป็นอย่างยิ่ง