ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป
        

           สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนราย วิชา 803 901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2560
ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจสาระสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความเข้าใจ
หลักสูตรการสอนรายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้
            กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
                  - ศึกษาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
                  - ศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่าง หนองหมากเฒ่า
                  - ในช่วงเย็นกิจกรรมกระบวนการสร้างความเข้าใจหลักสูตรการสอนวิชา "วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"

           กิจกรรมในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
                  - ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 3 เต่างอย
                  - แลกเปลียนเรียนรู้กระบวนการทำงานของโรงงานหลวงฯ
                  - กิจกรรมสรุปผลการสัมมนาและแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป

     
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับ รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึก ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้
ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ ในระดับพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้ 
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา
ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการดำเนินชีวิต
อ้างอิงเนื้อหาจาก มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th