GE เปิดเวทีเสวนาและแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ
ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ (Complex)       เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาวิชา 803901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้สะท้อนผลจากการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน  

 

        กิจกรรมที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนด้วยพลังนักศึกษา” โดย เลขานุการ
มูลนิธิรากแก้ว วิทยากรได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภพลอุดลเดชฯ ในหลวงรัชการที่ ๙
ที่ทรงให้ไว้กับประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของปวงชนชาวไทย และการขับเคลื่อนด้วยพลังของนักศึกษา การน้อมนำเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตในบริบทชีวิตจริง ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ และในส่วนของนักศึกษานั้น
หลักสำคัญจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญและยั่งยืน

           กิจกรรมที่ 2  “สานเสวนาครูรากแก้ว” โดยเกษตรกรต้นแบบและผู้นำชุมชน  นำการเสวนาโดย คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล ผู้ช่วย
ผู้จัดการ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ มูลนิธิรากแก้ว และมีครูรากแก้ว 4 คน ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณพ่อจรัสและแม่สมดี
นางจันทร์เพ็ญ ชัยคำ (แม่น้อย) และคุณสุวิมล จันทร์เพ็ง (พี่ตุ๊กตา) ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการของมูลนิธิรากแก้ว
บทเสวนาบางส่วนได้กล่าวถึง ความประทับใจจากการลงพื้นที่จริงของนักศึกษาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวในชุมชน การสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น
ระหว่าง 2 อาทิตย์ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสมาชิกใหม่ที่เปรียบเสมือนลูกหลาน การแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัว
ของครูรากแก้วได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว

               กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา จำนวน 4 โครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนสิ่งที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้าน การเรียนรู้วิถีชีวิตของครับครัวเกษตรกรที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริง การดำรงชีวิต หลักคิด และวิธีการแก้ปัญหา ในส่วนของสิ่งที่นักศึกษาเติมเต็มให้เกษตรกรโดยการนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการช่วยให้วิถีชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นอย่างไร โดยแต่ละกลุ่ม
ได้สะท้อนบริบทสภาพจริงที่แต่ละกลุ่มได้ค้นพบ รวมถึงบอกเล่าความประทับใจ และสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

                ในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โดยตัวแทน นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ในภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ สื่อถึงการนำหลักวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งศาสตร์แห่ง
ความพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง และมีส่วนช่วยให้ชีวิตของประชาชนในระดับรากแก้วดีขึ้นได้เป็นอย่างดี