WWW People
 
 
     
  ประวัติและความเป็นมา
           มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะเห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 351/2544) เรื่องนโยบายการจัดรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปไว้หลายครั้ง และท้ายสุดในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. ให้กำหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
3. ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ
           มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะเห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 351/2544) เรื่องนโยบายการจัดรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปไว้หลายครั้ง และท้ายสุดในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 2/2547 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. ให้กำหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
3. ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ

 

           จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการศึกษาและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบูรณาการ มีเนื้อหาสอดคล้องกับปรัชญา และได้ประกาศใช้หลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจำนวน 22 รายวิชา โดยแบ่งตามกลุ่มวิชา คือ1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 รายวิชา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 รายวิชา 3) กลุ่มคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ 6 รายวิชา สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาจนในปี
พ.ศ. 2553 ครบ 5 ปี ทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) โดยได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยขึ้น
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2551 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 เรื่องกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิต และนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai
Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd) ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) โดยบูรณาการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ได้แบ่งกลุ่มวิชาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตจากวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี 4 รายวิชา กลุ่มที่ 2 การคิดเชิงวิเคราะห์
และเชิงวิพากษ์ มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 1 รายวิชา กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาความรอบรู้ และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน์ มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 4 รายวิชา หลังจากได้ปรับปรุงหมวดวิชาดังกล่าวแล้ว ได้ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะวิชาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศใช้ จะต้องนำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) ไปบรรจุไว้ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะเห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 351/2544) เรื่องนโยบายการจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปไว้หลายครั้ง และท้ายสุดในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. ให้กำหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
3. ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ

        จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการศึกษาและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบูรณาการ มีเนื้อหาสอดคล้องกับปรัชญา และได้ประกาศใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจำนวน 22 รายวิชา โดยแบ่งตามกลุ่มวิชา คือ1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 รายวิชา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 รายวิชา 3) กลุ่มคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ 6 รายวิชา สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาจนในปี พ.ศ. 2553 ครบ 5 ปี ทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) โดยได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2551 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 เรื่องกรอบคุณลักษณะบัณฑิต และนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd) ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) โดยบูรณาการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได้แบ่งกลุ่มวิชาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตจากวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี 4 รายวิชา กลุ่มที่ 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 1 รายวิชา กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาความรอบรู้ และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน์ มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 4 รายวิชา หลังจากได้ปรับปรุงหมวดวิชาดังกล่าวแล้ว ได้ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะวิชาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศใช้ จะต้องนำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) ไปบรรจุไว้ในหลักสูตร


  สถานที่ตั้ง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2585
   
  ปรัชญา

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกอปรด้วยความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ รอบรู้  และมีคุณธรรม จริยธรรม

  วิสัยทัศน์ (Vision) "ร่วมสร้างผู้เรียนให้เป็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21"
   

เป้าหมาย : รายวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการ
พัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.00

คำอธิบายวิสัยทัศน์ :

 1. ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม ใส่ใจต่อความ
  เปลี่ยนแปลงของ สรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
  ของสังคมไทยและสังคมโลก
 2. คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้ที่มีนิสัยใฝ่รู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนแปลงทั้งในตนเอง งาน และสังคม
  มีกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีวิจัยในตนเอง มีความ
  รับผิดชอบต่อสังคม และ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

 1. มีีรายวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
 2. มีความจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน คือ
  1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4.00

     
  พันธกิจ (Mission)
 1. การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
 2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่
  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
 4. การติดตามและประเมินผลการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การประเมินการจัดการหลักสูตร และการประเมินและติดตามผลคุณภาพของผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  กับวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษาและปีการศึกษา
 5. การบริหารจัดการสำนัก และการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
  หมายเหตุ เป็นพันธกิจตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7/2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน 2548
 

ค่านิยม (Core Values)

 1. ปฏิบัติตามศีลธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
 2. มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ ดำเนินงานถูกต้องตามขั้นตอน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. มีการบริการที่ดี และให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
 4. การทำงานเป็นทีม โดยยึดเป้าหมายและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
 5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานโดยการนำเทคโนโลโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้สอดรับกับ Thailand 4.0 และทิศทางการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 

วัฒนธรรม (Culture)

"ปฏิบัติอย่างโปร่งใสและใส่ใจ (Caring) สานสายใยเพื่อนร่วมงาน (Coordination) จัดการความเปลี่ยนแปลง (Change management)
พร้อมร่วมแรงสร้างองค์กร (Coorperation)
  ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค
เสาหลัก/ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เสาหลักที่ 1 Green amd Smart Campus  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เสาหลักที่ 2 Excellence Academy  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการสร้างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านการศึษาทั่วไป
เป็นองค์กรที่จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้าง
ผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณลักษณะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่่มีความห่วงใย และรับผิดชอบ
ต่อสังคม
เป็นองค์กรที่มีความห่วงใย และดูแลชุมชนและสังคม ผ่านรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
     
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation