ด้านการจัดการเรียนการสอน
ลำดับ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ปีที่เผยแพร่ ปก หมายเหตุ
1 คู่มือปฏิบัติงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562
นส.พัชนี สมพงษ์ 2563    
2 รายงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน 2563    

 

 

     
    ด้านบริหารจัดการ
   
ลำดับ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ปีที่เผยแพร่ ปก หมายเหตุ
1 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 ประจำปี

นส.สุธาสินี โคตรสีทา

2562    
2 รายงานการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
นส.สุธาสินี โคตรสีทา 2563    
3 คู่มือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
ฐานข้อมูล สถาบันการสอนวิชาึศึกษาทั่วไป
นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ 2562    
4 คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาิวิทยาลัยขอนแก่น
นางปิยะธิดา ศานติสิรัฐ 2563    
5 การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้
สถาบันการสอนวิชาึศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางปิยะธิดา ศานติสิรัฐ 2563    
     
     
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation

 

 

 

 

 

00064