WWW People
 
 
     
     
 
กระบวนการสร้างคุณค่า
Work Flow
1.กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป
3.กระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
4.กระบวนการบริการการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
   
 
กระบวนการสนับสนุน
Work process
Work Flow
1.กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.กระบวนการคลังและพัสดุ
3.กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
4.กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และปฏิบัติงาน
5.กระบวนการประกันคุณภาพ
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation

22/9/2014