-> ทำเนียบผู้บริหาร >คณะกรรมการบริหารสถาบัน
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภาวดี ภักดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภาวดี ภักดี
  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  หน้าที่ / ความรับผิดชอบ : (อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548)
        1) บริหารกิจการของสำนักให้เป็นไปตามระเบียบของสำนัก และมติของคณะกรรมการอำนวยการ
        2) กำกับ ควบคุมบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสำันักให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการและของสำนักฯ
        3) จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของสำนัก จัดทำงบประมาณประจำปี การดำเนินการตามแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
            ต่าง ๆ ของสำนัก
        4) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของสำนักเนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ
        5) หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 44844 , 44847
    อีเมล์:parpak@kku.ac.th
>>ข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
 
 

 

 

 

 

 

00064