ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลผล กพร. ข้อมูลแผนปฏิบัติบัติราชการ ข้อมูลการรายงาน ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
         
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับเต็ม)

ฉบับปรับปรุงรอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2560
(ปรับปรุงรอบ 6 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation

 

 

 

 

 

00064