.....................................
วารสารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป


เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน
เล่มที่ 2 พฤษภาคม - กันยายน
เล่มที่ 3 สิงหาคม - ธันวาคม
ปีที่ 6 พ.ศ. 2556
   
ปีที่ 5 พ.ศ. 2555

ปีที่ 4 พ.ศ. 2554

ปีที่ 3 พ.ศ. 2553

ปีที่ 2 พ.ศ. 2552
วารสารศึกษาทั่วไปปีที่3 ฉบับที่1
วารสารศึกษาทั่วไปปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารศึกษาทั่วไปปีที่2 ฉบับที่2
วารสารศึกษาทั่วไปปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารศึกษาทั่วไปปีที่2 ฉบับที่3
วารสารศึกษาทั่วไปปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ปีที่ 1 พ.ศ. 2551

วารสารศึกษาทั่วไปปีที่1 ฉบับที่2
วารสารศึกษาทั่วไปปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

วารสารศึกษาทั่วไปปีที่1 ฉบับที่3
วารสารศึกษาทั่วไปปีที่ 1 ฉบับที่ 3


ติดต่อขอรับวารสาร
นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
นางสาววรารักษ์ ทองรักษ์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2585 
E-mail : genedu@kku.ac.th

 


.............................................
   
   
   
 

   
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th